همکاران

همکاران و تیم ما

رویا حسینی

رویا حسینی

کارشناس ارشد مشاوره

مدیر داخلی و مشاور سلامت جنسی

طوبی برجی

طوبی برجی​

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مسئول دفتر مرکز ژوآ

آیا نیاز به مشاوره تخصصی توسط متخصصان سلامت جنسی دارید؟